Město: České Budějovice

Web: http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/czv-vp.php

Kontakt: Odborný garant: Mgr. Jiří Kressa
Centrum DVPP, e-mail jandova@pf.jcu.cz tel.: 387 773 024

DVPP – Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro výchovné poradce

Typ programu:
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s §8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Cílová skupina:
Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů, kteří již vykonávají činnost výchovného poradce na ZŠ, SŚ, SOU nebo se na ni připravují a mají nejméně 2 letou učitelskou praxi. Profil programu: Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 25130/2016-1-687.

Účel vzdělávání:
Studium programu CŽV vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Osvědčení:
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

Forma studia:
Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

Cíle studia:
Program klade důraz na vytvoření předpokladů a kompetencí z oblasti pedagogiky, psychologie, pomocných disciplín – zdravotních a právních – pro realizaci požadovaných činností a rolí výchovného poradce na škole a při kooperaci s rodiči a různými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP, OSPOD).

Rozsah studia:
Program DVPP bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 220 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah individuální výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin.

Studijní opory:
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

Požadavky pro absolvování programu:
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce a ověřením získaných odborných znalostí před komisí.

Úplata za studium CŽV: Úplata za každý semestr činí 6 000,- Kč.

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

Podmínky pro přijetí do programu:
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

Přihláška:
Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

Přijímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta – Centrum DVPP Studijní referentka CŽV Jeronýmova 10 371 15 České Budějovice nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019
Odborný garant: Mgr. Jiří Kressa
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 024

Další organizační informace: Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.