317

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2005

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”) stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Poznámky k uvedeným informacím:

  1. Níže uvedený § 8 byl převzat dne 29.10.2019 z online znění této vyhlášky uvedené na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317. Pro ověření aktuálnosti § 8 doporučujeme konzultovat tam uvedené znění. 
  2. Výchovným poradcem se může stát jen absolvent vysokoškolského programu v oboru pedagogika – přehled vysokých škol, na kterých se studijní program “Pedagogika” vyučuje, naleznete na stránkách MŠMT – https://regvssp.msmt.cz

§ 8 Studium pro výchovné poradce

(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.