I. Název a sídlo spolku

Název spolku

Asociace výchovných poradců, z. s.

ve zkratce AVP

(dále jen „Asociace“)

 1. Sídlo Asociace:
  Asociace výchovných poradců, z.s., Základní škola a Mateřská škola, Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín
 2. Poštovní adresa:
  Asociace výchovných poradců, z.s., Základní škola a Mateřská škola, Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín
 3. Registrace Asociace jako občanského sdružení byla provedena Ministerstvem vnitra dne 17.6.2005, č.j. VS/1-1/61 165/05-R. Změnou zákona byla Asociace dne 1.1.2014 zapsaná ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L5676 u Krajského soudu v Hradci Králové. IČO: 27002543.

II. Účel Asociace

 1. Asociace je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Asociace sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále o poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní, kariérové a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.
 3. Asociace je právnickou osobou s celostátní působností.
 4. Asociace nebyla založena za účelem podnikání podle ustanovení § 18, odst. 3-4 a 6-8 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Asociace podle potřeby uskutečňuje k podpoře své hlavní činnosti vedlejší hospodářskou činnost spočívající v poskytování konzultačních, expertních a vzdělávacích služeb související s výchovným, studijním, kariérovým a profesním poradenství.

III. Hlavní činnosti Asociace

 1. Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich postavení ve společnosti.
 2. Činnost Asociace směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jejích členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  • prezentováním a prosazováním společných zájmů členské základny,
  • podporou rozvoje a kvality výchovného, studijního, kariérového a profesního poradenství,
  • zapojováním Asociace a jejích členů do domácích a mezinárodních projektů,
  • zprostředkováváním informací a zkušeností mezi členy, pořádáním seminářů, přednášek a konferencí,
  • informováním veřejnosti o výchovných, studijních, kariérových a profesních poradenských službách,
  • poradenské a konzultační činnosti
  • informováním veřejnosti o výchovných, studijních, kariérových a profesních poradenských službách,
  • podpory a rozvojem celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.

IV. Členství v Asociaci

 1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Asociace, dodržují tyto stanovy a usnesení orgánů Asociace.
 2. Členství v Asociaci má tři kategorie:
  a) Řádným členem se může stát kterýkoliv pracovník vykonávající v rámci svého pracovního poměru poradenskou činnost v oblasti výchovného, studijního, kariérového a profesního poradenství v některé ze vzdělávacích či poradenských institucí.
  b) Přidruženým členem se mohou stát všichni ostatní občané, kteří nespadají do kategorie řádného členství. Účelem přidruženého členství je širší odborná spolupráce při naplňování cílů a poslání Asociace.
  c) Čestným členem se může stát významná osoba mající zásluhy o rozvoj výchovného, studijního a profesního poradenství. Návrh na udělení čestného členství může předložit Výkonnému výboru kterýkoliv člen Asociace. Výkonný výbor Asociace předkládá návrh členské schůzi. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonný výbor.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Člen Asociace má právo:
  a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  b) předkládat nominace na členy Výkonného výboru a volit z nominovaných osob členy Výkonného výboru,
  c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Asociace,
  d) podílet se na praktické činnosti Asociace.
 6. Člen Asociace má povinnost:
  a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Asociace,
  b) aktivně hájit zájmy Asociace, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Asociace,
  c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání členské schůze, aktivit, které Asociace pořádá, a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 7. Čestní a přidružení členové mají stejná práva a povinnosti jako členové řádní s výjimkou účasti při hlasování, kdy mají jen hlas poradní. Pokud se čestný nebo přidružený člen stane členem Výkonného výboru Asociace, pak má jeho hlas stejnou váhu jako hlas řádného člena.
 8. Členství zaniká:
  a) nezaplacením členských příspěvků dvě po sobě jdoucí období a jeho výmazem ze seznamu členů Asociace,
  b) úmrtím člena,
  c) zánikem Asociace,
  d) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že porušuje Etický kodex výchovného poradce,
  e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 9. Evidenci přihlášek a členů vede předseda Asociace, nebo jím pověřený člen Výkonného výboru. O podobě přihlášky a údajích, které jsou nutné pro jednotlivé formy členství, rozhoduje členská schůze. S členskou databází je zacházeno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
 10. Seznam členů je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen Výkonného výboru po vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

V. Orgány Asociace

 1. Organizační strukturu Asociace tvoří tyto orgány:
  a) Členská schůze, která je nejvyšším orgánem spolku
  b) Výkonný výbor, který je statutárním orgánem spolku
  c) Revizor účtů
  Kompetence jednotlivých orgánů Asociace jsou upraveny níže.
 2. Další orgány spolku může jako dočasné nebo trvalé ustavit Výkonný výbor.
 3. Kandidovat do orgánů Asociace mohou pouze členové Asociace. Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta.
 4. Orgány Asociace jsou povinny projednat na svém nejbližším zasedání podněty členů, které jim byly doručeny, a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání.

VI. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Asociace, zejména: a) schvaluje stanovy Asociace a změny těchto stanov,
  b) volí a odvolává členy Výkonného výboru,
  c) schvaluje zprávu o činnosti Asociace za předcházející období,
  d) určuje a schvaluje strategický plán Asociace a jeho cíle na příští období,
  e) rozhoduje o vyloučení členů,
  f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  h) rozhoduje o provozování kanceláře Asociace,
  i) rozhoduje o zániku Asociace.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Výkonný výbor je povinen členskou schůzi svolat do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Asociace. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá pověřený člen Výkonného výboru členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání desetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Asociace. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné, hlasy čestných a přidružených členů jsou poradní.
 6. V případě potřeby může předseda nebo jím pověřený člen Výkonného výboru Asociace požádat členy o vyjádření také písemnou formou např. prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodnutí je přijato, pokud se souhlasně vyjádří nadpoloviční většina řádných členů, kteří se hlasování zúčastnili.
 7. Záležitost, která nebyla zařazena do programu při ohlášení konání členské schůze v souladu s odst. 3 tohoto článku, lze do programu zařadit se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

VII. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Asociace a řídí běžnou činnost Asociace.
 2. Výkonný výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3-11 členy. Členství ve Výkonném výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů. Funkční období členů Výkonného výboru je pětileté. Opětovné zvolení je možné.
 3. Výkonný výbor si ze svého středu volí:
  a) předsedu,
  b) dva místopředsedy,
  c) tajemníka,
  kteří jsou statutárními zástupci Asociace, přičemž nejvyšším představitelem Asociace je předseda.
 4. Jednat a podepisovat se jménem Asociace jsou oprávnění všichni statutární zástupci Asociace. Jménem Asociace podepisuje jeden oprávněný zástupce Asociace s otiskem razítka Asociace.
 5. Výkonný výbor zejména:
  a) koordinuje činnost Asociace,
  b) svolává Členskou schůzi,
  c) vede evidenci členů,
  d) rozhoduje o přijetí za člena Asociace,
  e) archivuje zápisy ze svých zasedání a ze zasedání členské schůze,
  f) zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze.
 6. Členy Výkonného výboru mohou být pouze členové Asociace, kteří nebyli dosud odsouzeni za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Výkonného výboru Asociace.
 7. Členství ve Výkonném výboru zaniká:
  a) skončením funkčního období,
  b) úmrtím,
  c) vzdáním se funkce písemným oznámením Výkonnému výboru,
  d) odvoláním Členskou schůzí,
  e) nečinností a nesoučinností člena a neodůvodněnou neúčastí na schůzkách Výkonného výboru.
 8. Jestliže klesne počet členů Výkonného výboru pod hranici stanovenou Valnou hromadou, může Výkonný výbor kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů Výkonného výboru. Na nejbližší Členské schůzi musí být zvoleni noví členové Výkonného výboru.
 9. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou za půl roku.
 10. Výkonný výbor přebírá pravomoci Členské schůze, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu osmnácti měsíců nesejde usnášeníschopná Členská schůze.
 11. Výkonný výbor je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
 12. Každý člen Výkonného výboru má při hlasování jeden hlas.
 13. Rozhodnutí Výkonného výboru je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy.

VIII. Revizor účtů

 1. Revizor účtů je kontrolním orgánem Asociace. Jednou za půl roku reviduje hospodaření a majetek Asociace, zda je efektivně užíván v souladu s rozpočtem Asociace, s rozhodnutím orgánů Asociace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR.
 2. Revizor účtů podává písemnou zprávu Členské schůzi. Mezi zasedáními Členské schůze podává písemnou zprávu předsedovi Asociace.
 3. Revizora účtů volí Členská schůze.

IX. Zásady hospodaření

 1. Asociace hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  b) výnosy majetku,
  c) příjmy z činností při naplňování cílů Asociace,
  d) členské příspěvky, jestliže Členská schůze rozhodne o jejich vybírání,
  e) dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí,
  f) prostředky získané z grantů.
 3. Získané prostředky slouží ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi Asociace.
 4. Za hospodaření odpovídá Výkonný výbor, který každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření.
 5. Členové Asociace neručí za závazky Asociace svým majetkem.
 6. Výsledky činnosti a hospodaření Asociace jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě Asociace za každý kalendářní rok.

X. Zánik Asociace

 1. Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou Asociací z rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy.
 2. V případě zániku Asociace je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Asociace.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Asociace může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organizační a jednací řád Asociace.
 2. Asociace má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s projednanými a schválenými peticemi.

Stanovy byly schváleny ustavující Valnou hromadou Asociace (Praha, divadlo Minor, 27. 6. 2005) a upraveny:
1) Valnou hromadou (Pardubice, Interhotel Labe, 26. 4. 2006).
2) Elektronickým hlasováním, které proběhlo ve dnech 5. 12. 2006 – 9. 1. 2007.
3) Valnou hromadou konanou v Praze, hotel Olympik ve dne 23.9.2016.

Za Asociaci výchovných poradců:

Mgr. Libuše Třískalová, předsedkyně
Základní škola, Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín

PhDr. Jindra Bajerová, 1. místopředsedkyně
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mgr. Ladislava Hazdrová, 2. místopředsedkyně
Základní škola a Mateřská škola, Školní 11, 507 23 Libáň

Ing. Zuzana Freibergová, tajemnice
Národní vzdělávací fond, o.p.s., Středisko podpory poradenských služeb, Opletalova 25, 110 00 Praha 1