Uvítáme, zapojíte-li se do ankety ke vzdělávacím potřebám kariérových poradců.

Doporučený postup zodpovězení ankety:

 • Projděte si níže uvedený seznam znalostí, dovedností a schopností.
 • U každé řádky se zamyslete, zda máte potřebu rozšíření si:
  a) teoretických znalostí v daném tématu – v případě, že ano, poznamenejte si pořadové číslo daného tématu,
  b) získání praktických dovedností a zkušeností (praktického výcviku) v daném tématu – v případě, že ano, poznamenejte si pořadové číslo daného tématu.
 • Zamyslete se, zda nejsou další témata, ve kterých pociťujete potřebu rozšíření teoretických znalostí a praktického výcviku.

Seznam znalostí, dovedností a schopností

 1. Znalost teoretických základů kariérového poradenství
 2. Dovednost využití teoretických základů kariérového poradenství v poradenské práci
 3. Dovednosti a techniky vedení individuálního poradenství
 4. Dovednosti a techniky vedení skupinového poradenství
 5. Dovednost posuzování osobních charakteristik, zájmů, hodnot, předpokladů, omezení, stylu učení apod. klientů
 6. Dovednost vyhledávat, analyzovat, vyhodnocovat a předávat kariérové informace a jejich zdroje
 7. Dovednost zjišťování kariérových potřeb klientů
 8. Dovednost připravit, realizovat a řídit (i po finanční stránce) jednotlivé aktivity a programy kariérového poradenství
 9. Dovednost poradenského vedení klienta při identifikaci kariérového cíle
 10. Dovednost poskytovat kariérové poradenství různým skupinám klientů (multikulturní kariérové poradenství)
 11. Dovednost sebereflexe, uvědomění si limitů svých znalostí a dovedností, schopnost být supervidován
 12. Dovednost vedení supervize
 13. Dovednost dodržování etického kodexu a norem kariérového poradenství
 14. Schopnost vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí pro poradenský rozhovor
 15. Schopnost zapojit se do šetření/výzkumu kariérového poradenství
 16. Dovednost navrhnout, realizovat a využívat výsledky šetření/výzkumu kariérového poradenství
 17. Schopnost používat základní statistické postupy a metody pro vyhodnocování šetření/výzkumu kariérového poradenství
 18. Dovednost využívat v kariérovém poradenství nové ICT technologie
 19. Dovednost vedení záznamů o klientech a jejich bezpečné uchovávání

Formulář ankety

[yop_poll id=“21″]