Město: Olomouc

Web: http://www.ccv.upol.cz/cms_dokumenty/vych.p-2013.doc

Kontakt: PaedDr. Irena Smetanová – studijní referentka, irena.smetanova@upol.cz , +420585635147,
PhDr. Jana Vítková – sekretariát + studijní referentka, jana.vitkova@upol.cz, +420585635146

Studium naplňuje § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Program CŽV odborně garantuje: Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
Odborný garant: Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D., Manager: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
Číslo akreditace: 41116/2012-201-844

Program je určen pro: kvalifikované pedagogické pracovníky vykonávající funkci výchovný poradce nebo se na výkon této funkce připravující (studium předpokládá základní znalosti z psychologie, které se prohlubují, rozšiřují, ale i doplňují o zcela nové disciplíny, které nejsou obvykle součástí přípravy učitelů, jsou však nutné pro výkon funkce výchovný poradce)

Délka / frekvence setkání: 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)
Počet účastníků: min. 6, max. 30

Použité formy práce: kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení: závěrečná zkouška z předmětů:

  • Osobnost výchovného poradce a kariérové poradenství
  • Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole školní třída a její diagnostika
  • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování: Osvědčení o absolvování studia podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Účastníci mají přístup do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě.