Město: Ostrava

Web: http
//www.osu.cz/index.php?kategorie=14&id=4298&idkurz=101

Kontakt: Mgr. Marie Marek, marie marek osu cz, +420 553462698, +420 597092698,
PaedDr. Tomáš Bouda, tomas.bouda@osu.cz, +420 553462697, +420 777723747

Studium je určeno pro učitele, kteří vykonávají či chtějí vykonávat činnost výchovného poradce. (absolventy VŠ učitelského směru, popř. neučitelského směru s pedagogickým studiem).
Doba trvání / hodinová dotace: 4 semestry / 265 hodin
Forma a organizace studia: kombinované, setkání 1x za 14 dnů
Číslo akreditace: MŠMT ČR – č. 9235/2009-25-190

Garantující odborná katedra: Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant a pedagogický poradce: PaedDr. Tomáš Bouda

Cílem studia je připravit stávající nebo budoucí výchovné poradce na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro výchovné poradce, č.j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. Konkrétně to znamená zejména:

  • Rozvinout obecné právní vědomí a prohloubit znalost aktuálních právních předpisů vztahujících se ke školnímu vzdělávání a k ochraně dětí a mládeže.
  • Vybavit je specifickými kompetencemi pro plánování, realizaci a vyhodnocování své práce, pro poskytování poradenské pomoci směrem k ostatním učitelům i směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Připravit je na budování využívání sítě institucí spolupracujících na zdárném rozvoji dětí a mládeže, naučit je efektivním postupům při řešení vzdělávacích obtíží a výchovných problémů žáků a studentů na základě hlubšího studia psychologie a speciální pedagogiky.
  • Připravit je na informační a poradenskou činnost při volbě povolání nebo dalšího studia žáků v souladu s jejich předpoklady a výsledky vzdělávání. 

Program studia je tvořen čtyřmi základními moduly:

  1. Právo a školské předpisy pro VP,
  2. Teorie a organizace výchovného poradenství, metodika, práce výchovného poradce,
  3. Kariérové poradenství,
  4. Poradenská praxe.

V rámci těchto modulů jsou zařazeny dílčí disciplíny, jejichž přehled je uveden v učebním plánu studia. Moduly 1 – 3 jsou zakončeny zkouškou.

 

Způsob ukončení studia
Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z teorie a organizace výchovného poradenství, z pedagogicko-psychologických inovací
Výstupní doklad: osvědčení