Město: Praha

Web:

Kontakt: PhDr. Václav Mertin, vaclav.mertin@ff.cuni.cz, +420221619661. pedagogicko-organizační agendu zajišťuje za katedru pí Inka Dvořáková, inka.dvorakova@ff.cuni.cz, +420221619678

Kurs pro výchovné poradce reaguje na aktuální potřeby školské praxe, které souvisejí s rozvíjením profesní kompetence učitele – výchovného poradce. Zahrnuje systematický rozvoj znalostí z psychologie osobnosti, vývojové, sociální, poradenské a školní psychologie, které pak tvoří základ, na kterém jsou budovány praktické dovednosti. Těm bude při vzdělávání výchovných poradců věnována podstatná pozornost. Proto také součástí kursu bude výcvik sociálních a komunikačních dovedností učitele potřebných pro jednání se žákem i jeho rodiči. Vedle toho se zaměříme i na vlastní prožívání výchovného poradce. Součástí kursu jsou i základní psychohygienické aspekty učitelského povolání a dovednosti podporující odolnost učitele. Prostor je věnován i individuálním konzultacím.

Základní témata
– Psychologické aspekty nové koncepce vzdělávání u nás
– Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie
– Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb
– Právní rámec pro výkon poradenské činnosti
– Osobnost výchovného poradce-specifika role výchovného poradce ve školním prostředí
– Školní třída, její vedení a diagnostika
– Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
– Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
– Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání
– Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– Kariérové poradenství
– Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole
– Žák v kontextu služeb výchovného poradce
– Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Časový plán
Studium je realizováno externí formou ve čtyřech semestrech. Celkově program zahrnuje 220 hodin přímé i nepřímé výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin.

Forma
Přednášky, semináře, cvičení, výcviky, sběr empirických dat, individuální konzultace – zápočty, ústní zkoušky, závěrečný písemný test, ústní rozprava nad závěrečnou prací a závěrečná ústní zkouška. Součástí studia je i samostatné studium odborné literatury, ke kterému obdrží frekventant studijní materiály.

Průběžné hodnocení a závěrečná zkouška
V jednotlivých semestrech získávají posluchači zápočty za účast na přímé výuce, za tvorbu seminárních prací, za účast na praxi ve školských poradenských zařízeních. Průběžně jsou plněny tyto atestace
ZK (test) – Systém pedagogicko-psychologického poradenství
Z – Interakční výcvik
Z – Stáže v akreditovaných školských poradenských zařízeních
ZK – Intervenční metody v činnosti výchovného poradce
ZK – Pedagogicko-psychologická diagnostika
Z – Kazuistický seminář

Závěrečná zkouška je organizována filozofickou fakultou a katedrou psychologie UK. Je stanovena zkušební komise v čele s jejím předsedou. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o studiu, které vydá Univerzita Karlova v Praze.