Město: Brno

Web: http://www.ped.muni.cz/wpsy/doc/VP_Beran.pdf

Kontakt: PhDr. Jan Beran, Ph.D, beran@muni.cz

Studium je určené učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 5, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci výchovného poradce ve škole.

Důraz studia je kladen nejen na teoretické poznatky, ale především na praktickou a výcvikovou činnost posluchačů. Vzhledem ke zkušenostem z posledních pěti let, kdy do tohoto studia přicházejí zájemci z Gym, SOŠ a SOU je program do značné míry individualizován podle potřeb jednotlivých účastníků.

V prvním semestru posluchač předkládá vedení školy na základě provedené analýzy nabídku směřující ke zkvalitnění činností v oblastech spadajících do kompetence výchovného poradce a výchovného pracoviště školy a žádá od vedení školy konkrétní zakázku. Seminární práce, ročníkové projekty, dílčí průzkumy a studie, ale i závěrečná práce jsou zaměřeny výlučně na potřeby účastníka, který sestavuje harmonogram jejich vypracování.

Lektorský sbor tvoří přední odborníci z vysokých škol, PPP, SPC, školských a zdravotních institucí, Úřadu práce a výchovní poradci základních a středních škol, kteří toto studium úspěšně absolvovali.

Časový plán studia: 4 semestrové studium externí formou zahrnuje celkově 250 hodin přímé i nepřímé výuky vč. stáží v poradenských zařízeních. Organizace studia: pět celodenních konzultací a jedno dvoudenní soustředění za semestr.

Ukončení studia: studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před zkušební komisí. Výstupem je osvědčení o ukončení studia.