Město: Praha

Web: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=28

Kontakt: PhDr. Lidmila Valentová, CSc., lidmila.valentova@pedf.cuni.cz, + 420221900542

Vzdělávací program profesionální přípravy učitelů-výchovných poradců katedra garantuje a realizuje od školního roku 1992/93, vzdělávací program je průběžně aktualizován.
Charakteristika vzdělávacího programu:
Studium pro výchovné poradce je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru. Konkretizace cílů:

 • Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské psychologie a poradenských teorií.
 • Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských, tak i konzultačních aktivitách učitelů-výchovných poradců.
 • Zaměřit pozornost k výukovým obtížím, zvláště specifickým poruchám učení a relativní školní neúspěšnosti.
 • Prohloubit vhled do problematiky sociopatogenních jevů, zvl. poruch chování ve školním věku.
 • Zaměřit se na prevenci vzniku nežádoucích projevů sociálního a morálního chování.
 • Učit frekventanty přesnějšímu vnímání skupinové dynamiky a dovednosti optimálně zasahovat do skupinového procesu. Optimalizace vedení školních tříd a žákovských skupin.
 • Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi a úřady práce, především na pracovní kontakty s regionální PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.

Tematické studijní okruhy: – Poradenské služby poskytované ve škole (k vyhlášce č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 • Úvod do poradenství.
 • Repetitorium vývojové psychologie.
 • Rodina v pedagogicko-psychologickém poradenství.
 • Vztahy mezi rodinou a školou.
 • Psychopatologie.
 • Motivace žáků k učení.
 • Dovednosti myslet a učit se.
 • Profesionální a kariérové poradenství.
 • Práce se školní třídou jako skupinou podle sociálně psychologických a poradenských principů.
 • Specifické poruchy učení a chování.
 • Nadaný žák.
 • Poradenská komunikace, techniky a dovednosti.
 • Krizová intervence.
 • Výcvik sociálně-psychologických dovedností.

Časový plán, formy výuky a způsob ukončení studia:
Studium je realizováno formou kombinovaného studia ve čtyřech semestrech. Časová dotace: celkem 250 hodin: 200 hodin přímé odborné konzultační činnosti, 50 hod. nepřímá výuka – samostatné studijní a poradenské aktivity frekventantů, individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, ÚP a specializovaných třídách ZŠ.

Formy výuky: přednášky, cvičení, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech, individuální konzultace. Výuka probíhá 1x za měsíc a ve dvou studijních blocích.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci. Absolvent získává osvědčení o absolvování kvalifikačního specializačního studia pro učitele výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.