Na Vaše dotazy zaslané na freibergova „x“ asociacevp.cz obvykle odpovídá předsedkyně Asociace výchovných poradců Mgr. Libuše Třískalová. Za Vaše dotazy děkujeme.


 

Zajímají nás vaše názory! 

Podělíte se o ně s námi v anketách?

… link na stránku s anketami


Aktualizovaný seznam legislativy najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – http://www.msmt.cz/dokumenty


? … Lze účast na Kongresových dnech hradit ze šablon? (4.6.2024)

Účast na Kongresových dnech lze hradit ze šablon – viz dopis vzchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže MŠMT … ZDE


? … Externí výchovný poradce (11.12.2023)

Je možné mít externího výchovného poradce? Pokud ano, jak často musí do školy docházet? A jakou kvalifikaci musí splňovat? Také bych se zároveň chtěla dotázat, zda jsme jako soukromá škola povinni dát výchovnému poradci „odpočet“ hodin a „specializační příplatek“, nebo oboje, nebo jenom jedno? 
==>

Ano, můžete mít externího výchovného poradce a četnost jeho návštěv je podle počtu žáků ve škole viz Nařízení vlády75/2005 Sb. ve znění posledních úprav.

Kvalifikovaný výchovný poradce je učitel, který absolvoval specializační studium pro výchovné poradce v rozsahu 250 hodin a studium zakončil zkouškou s obhajobou závěrečné práce.

Domnívám se, že úleva z počtu hodin, ani další specializační příplatek se soukromé školy netýká, protože vyhláška v úvodu říká: Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (dále jen „škola“) zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.


? … Finanční prostředky určené na pomůcky pro žáka s SVP (22.11.2023)

Je možno použít peníze určené na pomůcky pro žáka s SVP plynoucí z doporučení ŠPZ i na metodický materiál pro vyučující či asistenta?

==>

Určitě ne. Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně pro žáka.


? … Může výchovný poradce vykonávat i funkci zástupce ředitele? (20.6.2023)

Může funkci zástupce ředitele vykonávat výchovný poradce?
==>
Ano, funkci zástupce ředitele může vykonávat výchovný poradce.

? … Snížený úvazek výchovného poradce bez pec. studia (25.8.2022)

Může škola, pokud nemá k dispozici vystudovaného poradce, pověřit někoho touto funkcí bez potřebného studia? Pokud ano, tak vím, že nemůže mít 13 platovou třídu a specializační příplatek. Může mít ale snížený počet hodin, nebo také ne?

==>

Výchovný poradce bez spec. studia může práci vykonávat, má dopočet z přímé pedagogické činnosti, ale nemůže mít 13. platovou třídu ani spec. příplatek.


? … Výše úvazku výchovného poradce (31.5.2022)

Pracuji jako výchovná poradkyně na škole s počtem žáků do 250. Je v kompetenci ředitele snížit můj úvazek jen o jednu hodinu?
 
==>

Snížení o 2 hodiny je stanoveno Nařízením vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75

Nařízení vlády má stejnou váhu jako zákon nebo vyhláška, která prošla věstníkem.

Jenom v případě, že by byly na škole 2 výchovné poradkyně, tak by měla každá snížený úvazek o jednu hodinu.


?… Výše úvazku výchovného poradce (28.3.2022)

Ráda bych se Vaším prostřednictvím ubezpečila, že chápu dobře pravidla pro určení výše úvazku VP v případě, že učitel bude mít méně hodin přímé pedagogické činnosti.

Jde mi o situaci na střední škole s 280 žáky.

Aktuálně počítáme u VP 18 hodin přímé pedagogické činnosti a 3 hodiny na práci VP = základní úvazek 21 hodin, ale na příští rok plánujeme VP snížit přímou pedagogickou činnost na 15 hodin a nechat mu 3 hodiny na práci VP, t. j. celkem by měl snížený úvazek 18 hodin.

Je to tak správně nebo se hodiny pro práci VP krátí v poměru ke zkrácenému úvazku za přímou pedag. činnost?

Je možná situace, že výchovný poradce bude pouze vykonávat práci VP a nebude učit?

==>

K dotazu na úvazek: výpočet máte dobře, ano výchovný poradce by měl snížený úvazek 18 hodin.

K dotazu: „výchovný poradce bude pouze vykonávat práci VP a nebude učit?“ si nejsem jistá.

Doporučuji Vám se přihlásit na on line Kongresové dny VP dne 7.4.2022, které jsou zdarma. Bude tam dr. Monika Puškinová, myslím si, že to je dotaz právě pro ni.

Odkaz na přihlášku na Kongresové dny: https://www.asociacevp.cz/kongresove-dny/prihlaska-na-webinar/


? … Vzdělání výchovného poradce (23.6.2021)

Mám dotaz ohledně výchovného  poradce:

splňuje vzdělání na  výchovného poradce pokud má vystudovanou Sociální pedagogiku (Mgr.) obor  N 7507  Specializace v pedagogice (Státní zkouška  aplikovaná pedag. a psychologie, Výchovné a profesní poradenství a sociální pedagogika).

Pokud ano je možné ho zařadit do 13.platové třídy?

==>

Vyhláška 317/2005 Sb.

§ 8

Studium pro výchovné poradce

(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Bohužel Vaše studium neodpovídá požadavkům pro výkon činnosti výchovného poradce.


? … Rozsah přímé pedagogické činnosti (26.4.2021)

Potřeboval bych poradit s rozsahem přímé pedagogické činnosti  třídní učitelky v 1. třídě, která je současně výchovnou poradkyní. Jsme základní škola se 190 žáky.

Paní učitelka má úvazek 1 (22 hodin PPČ) a bude od 1. 9. 2021 zároveň:

a) Výchovný poradce na škole se 190 žáky, má tedy PPČ snížený o 2 hodiny

b) A zároveň třídní učitelka v 1. třídě. 1.třída má podle ŠVP 20 hodin.

Kolik má tato výchovná poradce hodin PPČ.

22 -2 = 20 hodin PPČ

20 – 2 = 18 hodin PPČ

==>

P. učitelka může mít jen 18 hodin, pokud je odučí v 1. třídě.


? … Jeden pedagog – dvě funkce (14.4.2021)

Může funkce výchovný poradce a metodik prevence na ZŠ vykonávat jedna a tatáž osoba?

==>

Žádný zákon ani vyhláška to nezakazuje. Je to běžná praxe na malých školách.


? … Profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (31.10.2020)

Absolvovala jsem vzdělávací program Kariérový poradce na ZŠ a získala jsem profesní kvalifikaci: KP pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R). Kromě kariérové poradkyně vykonávám také funkci výchovné poradkyně na ZŠ.

Jsem si vědoma, že pro výkon výchovného poradce (a zařazení do 13.pl.třídy) je nutné specializační studium v souladu s § 8, vyhlášky 317/2005 Sb., prosím o sdělení, zda vzdělávací program, který byl akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-13901/2018-2-408 je také pro uznání kvalifikace VP (vystudovanou mám dále UHK obor učitelství 1.stupně a speciální pedagogiku a praxi se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí).

==>

Pro uznání kvalifikace pro VP je nutné absolvovat specializační studium v souladu s § 8, vyhlášky 317/2005 Sb. Doplňkové studium pro kariérové poradce je nedostačující.


? … Ředitel ve funkci výchovného poradce (7.10.2020)

Může funkci výchovného poradce zastávat ředitel školy? Bez specializačního studia? Minimálně na přechodnou dobu, než vhodného zaměstnance nalezne? Dojde v průběhu školního roku (od ledna) ke snížení jeho přímé pedagogické práce?

==>

Ředitel školy může zastávat funkci výchovného poradce i bez specializačního studia.

Odpočet hodin z přímé pedagogické činnosti však nemůže být vyšší než polovina úvazku.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

§ 3

(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva3) vyučuje vybrané předměty v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.

(3) Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní a střední škole s počtem žáků

 1. do 150 o 1 hodinu týdně,
 2. do 250 o 2 hodiny týdně,
 3. do 550 o 3 hodiny týdně,
 4. do 800 o 4 hodiny týdně,
 5. nad 800 o 5 hodin týdně,

b) v základní škole speciální s počtem tříd

 1. do 7 o 1 hodinu týdně,
 2. do 12 o 2 hodiny týdně,
 3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

(4) Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole

a) do 50 o 1 hodinu týdně,

b) do 150 o 2 hodiny týdně,

c) do 300 o 3 hodiny týdně,

d) do 500 o 4 hodiny týdně,

e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

(6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.


? … Nárok na specializační příplatek při zařazení do 13. platové třídy (6.10.2020)

Zastávám funkci výchovné poradkyně na základní škole, mám vystudované specializační studium a jsem zařazena do 13. platové třídy. Do této doby mi byl přiznán i specializační příplatek ve výši 1000 Kč, který mi byl teď odebrán s tím, že je to nové nařízení. Je to tak správně?

==>

V případě, že máte přiznanou 13. platovou třídu, na příplatek nemáte nárok.


?… Zastávání funkce výchovného poradce s Bc a bez specializačního studia (25.8.2020)

Je možné dělat výchovného poradce pokud mám vystudovanou sociální pedagogiku (Bc.), nebo je k tomu ještě potřeba následné studium výchovného poradce?

==>

Funkci výchovného poradce můžete vykonávat, avšak jako nekvalifikovaný výchovný poradce a bez 13. platové třídy.

Výchovný poradce musí mít vysokoškolskou učitelskou kvalifikaci (tj. vystudovaný magisterský studijní program učitelství) + specializační studium pro výchovné poradce.


.?… Kde je zakotvena povinnost školy mít výchovného poradce? (28.7.2020)

Prosím o potvrzení či vyvrácení mé domněnky. Předpokládám, že každá ZŠ (i malotřídní, pouze s 3 pedagogy) musí mít výchovného poradce. Ve školském zákoně ani ve vyhl. 72/2005 jsem tuto informaci jako stanovenou povinnost přímo nenalezla. Můžete mne prosím nasměrovat?

==>

Školský zákon hovoří o právu na vzdělávání dle určitých podmínek § 21, navazuje na toto vyhláška č. 197/2016 Sb v §7.


? … Lze vykonávat funkci výchovného poradce, i bez vystudování pedagogiky? (23.7.2020)

Mám vystudovanou vysokou školu s titulem Bc. a DPS – vychovatelství a již 8 rokem jsem vychovatelka v domově mládeže na střední škole. Byla mi nabídnuta práce výchovného poradce. Je možné si v rámci celoživotního vzdělávání dokončit vzdělání v oblasti výchovného poradenství? (Fakulta mne neodmítla, je možnost si jej udělat.). Mohu tuto práci v rámci střední školy vykonávat se souhlasem ředitele školy?

==>

Funkci výchovného poradce vykonávat můžete, ale jako nekvalifikovaný výchovný poradce. Ani do budoucna si specializační studium doplnit nemůžete, protože to je pro učitele s úspěšně ukončeným vysokoškolským studiem (Mgr.).


? … Může snížení počtu žáků v průběhu roku ovlivnit úvazek výchovného poradce? (13.7.2020) 

Je někde upraveno, že se výchovnému poradci nemění úvazek v průběhu
roku, když se změní počet žáků (jedná se o úbytek žáků)?

==>

Úvazek výchovného poradce se provádí podobně jako u všech učitelů s předpokládaným počtem žáků k 1.9. daného roku. Při poklesu žáků v průběhu roku nelze z důvodu poklesu žáků výchovnému poradci krátit úvazek.


? … Jak se mění úvazek po studiu výchovného poradenství? (18.6.2020)

Uvažuji o studiu výchovného poradce na střední škole. Máme cca 500 žáků.

Příští školní rok je plánován takto – budu mít 0,7 úvazek na pozici projektové manažerky a 0,3 úvazek na pozici učitelky, což je cca 7 hodin.

Až bych popřípadě vystudovala a měla bych nějaký částečný úvazek, dejme tomu například stejný úvazek na výuku, tj. 0,3, jak by to bylo s úlevou týkající se vyučovacích hodin? 7-3?

==>

Hodiny, které se odečítají z přímé pedagogické činnosti – Nařízení vlady 75/2005 Sb., se počítají normálně do úvazku.
Příklad – Vaše výuka bude 18 hodin + 3 hdiny za VP tj. úvazek 21 hodin tedy plný úvazek pro učitele SŠ.


? … Studium výchovného poradenství (3.6.202)

Chtěla bych se informovat, na kterých fakultách je možné studovat výchovné poradenství bez pedagogického vzdělání a bez pedagogické praxe.  Mám vystudované bakalářské i magisterské studium, obor ošetřovatelství a praxi v nemocnici u lůžka. Od září 2020 bych mohla začít učit na SŠ obor ošetřovatel.

==>

Podle Vašich informací usuzuji, že nemáte absolvované studium pro učitele střední školy. Z tohoto důvodu nemůžete studovat výchovné poradenství, pro které je vstupním předpokladem pedagogické vzdělání.


? … Může ředitel školy nařídit výchovnému poradci i odpovědnost za R44? (20.2.2020)

? … Jak se stát výchovným poradcem? (31.10.2019)

Pracuji druhým rokem jako asistentka pedagoga ve 3. třídě ZŠ. Mám vystudovanou VŠ (Mgr.) filologický obor. Ráda bych se stala výchovným poradcem. Jaké podmínky musím pro to splnit?

==>

Výchovným poradcem se může stát pedagog – učitel dle zákona 563/2004 Sb.
Musí však splnit podmínku absolvování specializačního studia ( Vyhláška 317/2005 Sb.) – výchovný poradce. Jedná se o další studium 250 hodin zakončené závěrečnou prací a ústní zkouškou.


? … Lze ve sloučené ZŠ a MŠ do úvazku výchovného poradce započítávat i počet dětí z MŠ? (9.10.2019)

Jsme sloučená ZŠ a MŠ. Lze do sníženého úvazku výchovného poradce započítávají i počty dětí  z MŠ. Tuto informaci nemohu najít.

V základní škole máme do 150 dětí a v MŠ 80 dětí. Úvazek mi byl zkrácen o 1 hodinu.

==>

Bohužel vyhláška na tuto možnost nemyslí. Je na řediteli, jak Vám to bude kompenzovat.


? … Lze výkon výchovného poradce rozdělit mezi více výchovných poradců? (23.9.2019)

Na škole máme 440 žáků a tedy jeden výchovný poradce by měl snížení počtu hodin z prímé vyučovací povinnosti minus 3 hodiny. Lze počet žáků rozdělit mezi dva výchovné poradce? Např.  jeden by měl 180 žáků (tedy minus 2 hod.) a druhý 260 žáků (tedy minus 3 hod)? Dohromady bychom snižovali o 5 hod.

==>

Platí, že při součtu úlevy z přímé pedagogické činnosti tyto hodiny nesmí přesáhnout úlevu dle počtu žáků na škole. V součtu snížení hodin u dvou výchovných poradců při 440 žácích může být snížení přímé pedagogické činnosti max. 3 hodiny.


? … Kdo může vykonávat funkci výchovného poradce (23.9.2019)

Odešla nám ze školy výchovná poradkyně, která měla vystudovaného Výchovného poradce dvouletým studiem. V tuto chvíli nikoho takového ve škole nemáme. Koho můžu jmenovat výchovným poradcem? jaké musí mít minimální vzdělání? Je nutné absolvovat dvouletý kurz nebo existuje nějaká kratší varianta?

==>

Pověřit můžete kohokoliv ze sboru, bude mít nárok na úlevu z přímé ped. činnosti dle Nařízení vlády 75/2005, ale nemůže mít 13. platovou třídu.

Bohužel žádná jiné varianta než 2 leté specializační studium neexistuje.


? … Započítavají se žáci zkráceného dálkového studia na sš do počtu žáků pro potřeby stanovení snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti? (27.6.2019)

Téměř 20 let vykonávám fci výchovné poradkyně na SŠ. Poslední roky máme málo žáků (120), takže mám dle vyhlášky nárok pouze na 1 hodinu z úvazku. Můj dotaz zní, zda se do počtu žáků počítají i studenti zkráceného dálkového studia (mají již maturitu složenou na jiné škole, u nás si ve 2letém studiu dodělávají maturitu odbornou)?

==>

Nařízení vlády 75/2005 Sb. říká:

(3) Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní a střední škole s počtem žáků

1. do 150 o 1 hodinu týdně,

2. do 250 o 2 hodiny týdně,

3. do 550 o 3 hodiny týdně,

4. do 800 o 4 hodiny týdně,

5. nad 800 o 5 hodin týdně,

 

Tedy ano, i tito žáci se počítají, protože jsou žáky střední školy.


? … Studium pro výchovného poradce (13.4.2019)

Které studium potřebuji k výkonu práce výchovného poradce – mimo samotné studium výchovného poradce? Na některých školách píší vysokoškolské studium. Někde praxi. Studovala jsem však na uměleckých školách a k tomu mám kurz lektorské akademie. Potřebuji dostudovávat pedagogické vzdělání? Pokud ano, v jakém rozsahu? Zda stačí roční pedagogické minimum nebo dvouleté?

==>

Potřebujete splnit podmínku vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagogické minimu pro učitele střední školy a po té specializační studium pro výchovné poradce.


? … Kdo hradí studium výchovného poradenství? (8.1.2019)

Jaká je, prosím, běžná praxe úhrady studia výchovného poradenství? Lze studium zaplatit z prostředků školy, nebo si ho uchazeči o studium a „titul“ VP musí hradit sami? Co případně je třeba udělat, aby vznikl nárok na zaplacení studia zaměstnavatelem?

==>

Běžná praxe je, že školné na studium VP hradí škola. Ten se pak ve smlouvě o studiu „upíše“ škole na nějakou dobu – většinou je to na 5 let po dokončení studia.
Znám i studenty, kteří si studium hradí a nemají tím pádem žádné další závazky k zaměstnavateli. Je jich, ale opravdu, málo.
V případě, že je pro Vás dostupný H.K. tak mohu doporučit. Studium není časově náročné a dá se zvládnout.


? … Pomůcky pro žáka s SVP (13.11.2018)

Jsem začínající výchovná poradkyně a řeším problém, jak správně vyčerpat finanční částku určenou na nákup pomůcek pro žáka se SVP. Př. NFN je 2000 Kč, my jsme zatím našli pomůcky v hodnotě 1 856 Kč a 144 Kč nám zbývá vyčerpat. Bohužel nemohu nic v této hodnotě sehnat, proto mne zajímá, „jak se s tím poprat“.

A ještě jeden dotaz -při nákupu přes internet se může/nemůže do této částky zahrnout poštovné?

==>

Můžete nakoupit nějaké kancelářské potřeby za maličko vyšší cenu např. 150 Kč. Do ceny PO nemůžete poštovné a balné počítat.


? … Zplnomocněnec pro GDPR (16.10.2018)

Potřebuji prosím radu. Na kongresových dnech jsme se bavili a p. Třískalová řekla, že doporučení z Pedag. psychologické poradny by měla být dostupná všem učitelům. Podle mne je to logické, aby každý kdo tam učí nebo jde suplovat věděl …., dnes u nás byl náš zplnomocněnec pro GDPR a zhrozil se, jak jsme na to přišli a jak nás to vůbec mohlo napadnout. Dle mého názoru je to v Bakaláři v matrice v dokum. žáka a pro učitele by to mělo být přístupné. Prosím o radu jak a čím argumentovat vedení školy, že nic neporušujeme a i pro naši GDPR firmu.

==>

V těchto případech je užitečné, pokud se zplnomocněnec pro GDPR spojí přímo s mgr. Libuší Třískalovou – triskalova@zsstarykolin.cz.


? … Úvazek výchovného poradce (15.10.2018)

Základní škola má 322 žáků, 170 na 1. st. + 152 na 2. st. a dva výchovné poradce (1. stupeň má svého výchovného poradce a 2. st. taky svého). O kolik hodin má snížený úvazek 22 hodin týdně na této základní škole výchovný poradce pro 2. stupeň, který vyučuje na škole jen 16 hodin? (o 1 h-tj. 21 h?). A jak se vypočítá skutečný úvazek tohoto výchovného poradce? (je správně 16/21- tj. 76%? nebo se krátí skutečný úvazek 16 hodin úvazkem výchovného poradce, tj. 19 hodinami – tj. 84%?) Druhý výchovný poradce pro 1.st. má snížený úvazek podle počtu žáků z 22 hodin na 20 hodin, tj. o 2 hodiny ? Celkem tedy podle celkového počtu žáků mají oba výchovní poradci dohromady sníženo o 3 hodiny?

==>

Dle nařízení vlády 75/2005 Sb., je to v pořádku.
(3) Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní a střední škole s počtem žáků:

 • do 150 o 1 hodinu týdně,
 • do 250 o 2 hodiny týdně,
 • do 550 o 3 hodiny týdně,
 • do 800 o 4 hodiny týdně,
 • nad 800 o 5 hodin týdně.

? … 13. platová třída pro výchovného poradce (29.5.2018)

Od roku 2005 vykonávám na škole funkci VP. Mám vystudováno specializační studium v rozsahu 250 hodin. Tenkrát mi bylo řečeno, že z úsporných důvodů mi nechají 12 třídu a že mi to vždy vrátí na odměnách. Odměny sice několikrát byly, ale nikdy se nedozvím, zda jsem měla odměnu v jiné výši než např. ostatní kantorky. Všude na okolních školách – řekla bych, že snad všude v republice – mají VP automaticky 13. Mohu tedy vznést na vedení dotaz, proč já ne? A pokud mi tedy třídu 13 nedají, mám právo tuto funkci nevykonávat? Studium jsem si tenkrát také sama hradila. Myslím, že 15 let je docela dlouhá doba na nějaké platové zvýhodnění.

==>

90% výchovných poradců má osvícené ředitele a opravdu mají 13. platovou třídu. Je na rozhodnutí ředitele školy jak Vám budu tuto funkci platit. V případě, že nejste spokojena s Vašim ohodnocením, můžete funkci odmítnout. Je mi líto, že máte tuto zkušenost, většina ředitelů si práce výchovných poradců váží a za jejich práci je odměňuje.


? … Jaké jsou možnosti ocenění práce výchovného poradce? (13.4.2018)

Působím od letošního školního roku nově ve funkci výchovného poradce, zároveň studuji specializační studium pro VP (zatím neukončeno) – tudíž nemohu mít zatím přiznanou 13. platovou třídu.

 1. Nárok na specializační příplatek také není, že?
 2. Mohu o příplatek (odměnu?) za funkci VP ředitele žádat?
 3. Snížení úvazku je dáno zákonem – je toto nárokované, nebo záleží na řediteli, o kolik hodin úvazek sníží a zda vůbec.
 4. Mohu například požádat ředitele o snížení úvazku o 4 hodiny týdně, když má škola řekněme 500 studentů? (tzn. pohybuje se v horní hranici zákonem stanoveného rozsahu na snížení o 3 hodiny)
 5. Existují nějaké jiné možnosti ocenění práce VP?

==>

 1. Na specializační příplatek nemá výchovný poradce nárok, pouze máte nárok na úlevu z přímé pedagogické činnosti.
 2. Je na řediteli, jakým způsobem ocení Vaší práci. Je to možné odměnou nebo 13. platovou třídou, pokud jste kvalifikovaný výchovný poradce.
 3. Snížení úvazku je nárokové z Nařízení vlády 75/2005 Sb. a je pro ředitele závazné. Nemůže rozhodnout, že se bude pohybovat v nějakém rozpětí. Je to jasně dané.
 4. Při počtu žáků do 550 jde o snížení o 3 hodiny.
 5. Možnosti ocenění práce VP jsou stejné, jako u všech ostatních pedagogických pracovníků. Např. mimořádná odměna při nárazových, časově a odborně náročných akcích nebo řešení problémových situací.

? … Souběh výkonu funkce třídního učitele a výchovného poradce (12.4.2018)

Můžu jako výchovný poradce na základní škole s 600 žáky pracovat jako třídní učitel, moc bych o to stála. V letošním školním roce tomu tak bylo, ale prý to bylo v nouzí (záskok za dlouhodobou nemoc) a pro další školní  rok se se mnou jako třídní nepočítá. K žákům jsem si vytvořila vztah a chtěla bych jim být oporou i v dalších letech.

==>

Souběh výkonu funkce třídního učitele a výchovného poradce žádný zákon ani vyhláška to nezakazuje. Je to na rozhodnutí ředitele školy.


? … Úvazek výchovného poradce (26.3.2018)

Vedení školy se mě snaží přesvědčit k výkonu funkce výchovného poradce, neboť kolegyně půjde za tři roky do důchodu. Slyšela jsem, že od příštího roku se výchovnému poradci sníží úvazek na 12 hodin a navíc bude 13.platová třída nároková. Jenže ať hledám, jak hledám, tyto informace jsem nikde nenašla, takže mi připadá, že se jedná o „poplašnou“ zprávu:-)

Ještě by mě zajímalo, zda mě vedení školy může nějakým způsobem „donutit“ ke studiu a následnému výkonu funkce výchovného poradce.

==>

Vaše informace nejsou správné. Úvazek výchovného poradce určuje Nařízení vlády 75/2005 Sb., které je dosud platné. Uvažuje se o změně od 1.9.2018 a to o snížení přímé vyučovací povinnosti o 1 hodinu o proti stávajícímu počtu.
Dále se uvažuje o nárokovém specializačním příspěvku ve výši 1 000 – 2 000 Kč bez 13. platové třídy, ale toto je vše ve fázi rozpracovanosti MŠMT.


? … Student vychovatelství na pozici výchovného poradce (20.3.2018)

Je možné aby na ZŠ a SŠ dle § 16. odst. 9. ve výjimečném případě mohla být učitelem a výchovným poradcem osoba, která teprve studuje bakalářský studijní program Vychovatelství a nemá žádný akademický titul.

=>

Toto řešení nedoporučuji. Ředitel by musel prokázat, že vypsal inzerát na několika místech (ÚP, okresní školský úřad, místní tisk …) a že se nepřihlásil žádný kvalifikovaný pedagog.


?… Podezření ze záškoláctví (8.3.2018)

Nemůžu dohledat v legislativě odpověď na otázku: Je třídní učitel povinen uznat absenci žáka, pokud je podepsaná lékařem i rodiči, když je viděn v době školy pobývat venku a do školy nechodí již delší dobu? Mohla bych od Vás získat informaci, kde v legislativě tuto odpověď vyhledám?

=>

Ve školském zákoně uvádí § 50:

(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

Dále k této problematice vydalo MŠMT v roce 2002 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví– viz článek I – prevence záškoláctví.


?… Proč musí speciální pedagog projít kvalifikačním studiem výchovného poradenství? (5.3.2018)

Od září 2017 jsem na ZŠ 1.stupeň ve funkci výchovného poradce. Mám vystudovanou speciální pedagogiku (učitelství),je nutné si dostudovat kvalifikační studium na výchovného poradce?Přikazuje řediteli školy nějaký zákon, či vyhláška, že musí mít na škole učitele, který má kvalifikační studium? Když jsem se dívala na požadavky k tomuto studiu, tak ukončení je zkouška z pedagogiky a psychologie + závěrečná práce. Vždyť jako spec. pedagog mám z těchto předmětů státní závěrečnou zkoušku a přijde mi docela absurdní další 2 roky studovat něco, co jsem 5 let už studovala. Proč speciální pedagog není aprobovaný pro činnost výchovného poradce, když naše studium (obor)se touto problematikou také zabývá?

=>

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce výchovného poradce stanovuje Vyhláška č. 317/2005 Sb. I speciální pedagog musí mít vystudované specializační studium pro výchovné poradce.
Ke zdůvodnění proč tomu tak je, nejsem kompetentní. V tomto ohledu se, prosím, obraťte na MŠMT.


? … Archivace zpráv z pedagogicko-psychologické poradny (25.2.2018)

Byla jsem pověřena vedením školy, abych zjistila, kolik let je škola povinna archivovat zprávy z pedagogicko-psychologických poraden, včetně ostatních zápisů např. z výchovných komisí, jednání s rodiči apod. (souvisí s GDPR).

=>

Doba archivace zprávy by měla být uvedena ve vnitřní směrnici podle:

Spisový a skartační řád se vydává na základě § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

Spisový znak Označení spisu Skartační znak
2.1 Pedagogické rady – plány, zápisy V 10
2.2 Katalogový list žáka A 45
2.3 Seznamy žáků A 20
2.4 Třídní knihy S 10
2.5 Třídní výkazy A 45
2.6 Přehled výchovně vzdělávací práce školní družiny S 3
2.7 Rozhodnutí o přijetí žáka do školy S 10
2.8 Rozhodnutí o vyřazení žáka ze školy S 10
2.9 Integrace postižených žáků S 5
2.10 Šetření školní zralosti, pedagogicko-psychologická poradna, lékařské zprávy S 10
2.11 Hodnocení školy A 10
2.12 Inspekční zprávy A 10
2.13 Hospitace S 5
2.14 Školy v přírodě, zájezdy (organizační záležitosti) S 5
2.15 Rozvrhy hodin S 1
2.16 Vysvědčení S 3 *

? … Spojení funkce vychovatele a výchovného poradce (23.2.2018)

Je možné spojit funkci výchovného poradce  na SŠ a vychovatele na domově mládeže?

=>

Nevidím v tom problém, pokud je vychovatel vyučující (alespoň na částečný úvazek), vyhláška 317/2005 Sb. uvádí:
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (S VÝJIMKOU UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU)

U vychovatele neuvádí možnost specializačního studia výchovného poradenství.


? … Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením – co musím dál vystudovat, abych se mohla stát výchovnou poradkyní? (29.1.2018)

Vystudovala jsem magisterské studium Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením a chtěla bych se stát výchovnou poradkyní. Pracovala jsem 3 roky jako etoped. Co budu muset vystudovat, abych mohla výchovnou poradkyni vykonávat?

=>

Musíte vystudovat specializační studium pro výchovné poradce dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.


? … Nárok na specializační příplatek (24.12.2017)

Můžete mi sdělit, zda má v současné době výchovný poradce nárok na specializační příplatek? Pokud ano, v jaké výši.

=>

V současné době nemá výchovný poradce nárok na specializační příplatek. Může mu být přiznaná 13. platová třída – Vyhláška 317/2005 Sb.


?… Jak se stát výchovným poradcem (5.12.2017)

Mám vystudovanou vysokou školu, ukončenou inženýrským titulem a ve své práci se věnuji dětem ve volnočasových aktivitách. Moc bych stála o studium pro výchovného poradce. Je možnost studovat tenhle obor i přesto, že nemám pedagogické vzdělání? Případně je jiná varianta, která by splňovala  certifikaci MŠMT?

=>

Vyhláška 317/2005 Sb., jasně hovoří o tom, že výchovný poradce je učitel, Zákon o ped. prac. 563/2005 Sb., definuje kdo je učitel – pedagog.
Tuto podmínky vaše vzdělání nesplňuje.

Cesta je taková: – dostudovat v režimu celoživotního vzdělávání – učitele střední školy a po té specializační studium pro výchovné poradce.


? … 13. platová třída (20.11.2017)

V roce 2000 jsem dokončila akreditované studium pro výchovné poradce, které nabízela UP v Olomouci. Studium bylo dvousemestrální v rozsahu 125 hodin. Od roku 1999 vykonávám činnosti výchovného poradce. Chtěla bych se zeptat, zda bych mohla být zařazena do 13. platové třídy, i když nesplňuji uvedený počet hodin, tj. 250, jak je dnes nově požadováno.

=>

 1. platová třída je nenároková. Studium v rozsahu 125 hodin Vám pro výkon specializační činnosti výchovného poradce nestačí.

? … Funkce kariérového poradce na gymnáziu (20.11.2018)

Na našem gymnáziu bude k 1.9.2018 zřízena samostatná pozice kariérového poradce, jehož práci dosud dělal jeden výchovný poradce. Jaké vzdělání musí mít nový kariérový poradce? Je to stejné jako u výchovného poradce, tedy dvouleté specializační studium?

=>

Pro pozici kariérového poradce není žádné specializační studium, tedy ano je to výchovný poradce se specializačním studiem.


? … Nahrazení výchovného poradce školním psychologem (20.11.2017)

Chci se zeptat, zda se neuvažuje v budoucnu o nahrazení funkce výchovného poradce funkcí školní psycholog? Náplně práce mi přijdou stejně a školní psycholog je hotový absolvent, nemusí už dál studovat. Mam obavy, abych nebyla tímto psychologem ve škole nahrazena. Nebo mám vystudovat ještě specializací na SP?

=>

Náplně práce VP a psychologa jsou odlišné (přílohy vyhlášky č. 270/2017 Sb.). Nemyslím si, že by funkce výchovného poradce zanikla.? … Specializační příplatek (6.11.2017)

Chtěl bych se zeptat podle jaké vyhlášky má výchovný poradce nárok na specializační příplatek od 1.9.2017.

=>

Výchovný poradce nemá nárok na specializační příplatek.


? … Příplatek za výkon funkce výchovného poradce (24.10.2017)

Na střední škole máme výchovnou poradkyni s patřičným specializačním studiem (250 hod.). Dle NV 75/2005 Sb. má úlevu -3 hod. z přímé vyučovací činnosti (škola má 367 žáků).

Ale dle § 133 ZP by ještě měla mít příplatek ve výši 1000 – 2000,- Kč. Je to tak? Má osobní ohodnocení ve výši 2000,- Kč kde má i poznámku …za vykonávání fce výchovného poradce…

Stejné je to i u ICT koordinátora, má patřičné studium, odpočet -4 hod. Dávat mu ještě příplatek když má opravdu hezké osobko?

=>

Výchovný poradce s kvalifikací může mít 13. platovou třídu (90% výchovných poradců ji má), nemá tedy nárok na specializační příplatek (Vyhláška č. 317/2005 Sb.)

V případě, že výchovný poradce nemá 13. platovou třídu a má osobní příplatek za výkon funkce VP ve výši alespoň těch 1 000 – 2 000 Kč, jak uvádíte. ICT koordinátor má příplatek nárokový.


? … Krácení funkčního příplatku (8.10.2017)

Učila jsem do srpna 2017 na soukromé škole a dle mzdového řádu náležel výchovnému poradci funkční příplatek 1000,-Kč a metodiku prevence 500,-Kč měsíčně. Je v souladu s právní úpravou, aby ředitel tyto funkční příplatky krátil v měsících, na které vycházejí jakékoliv prázdniny? O letních prázdninách tento příplatek nebyl vyplácen vůbec. Podotýkám, že výchovný poradce neměl snížený úvazek, ani nebyl ve 13. platové třídě.

=>

U soukromých škol je to jinak, Nařízení vlády 75/2005 je pouze doporučením pro soukromé školy, pro státní školy je závazný. V době letních prázdnin máte proplácenou dovolenou a ta je placená průměrným platem za poslední Q, tedy specializační příplatek se Vám tam neukáže.


? … Jak se stát výchovným poradcem? (5.10.2017)

Pracuji jako asistent pedagoga v 7. ročníku ZŠ. V budoucnu bych měla zájem o kariérní posun, a to na výchovného poradce. Vystudovala jsem VOŠ sociálně právní činnost a VŠ obor: sociální pedagogika (Mgr.). Je třeba ještě doplnit kvalifikaci? Zřejmě se budu hlásit na Doplňující pedagogické studium. Je mimo to nezbytné i speciální studium pro výchovné poradce? Prosím o doporučení, jak by bylo vhodné nyní postupovat, případně na kterou vzdělávací instituci v Jihomoravském kraji se obrátit.

=>

Máte pravdu, při platnosti současné legislativy je nutné doplňující specializační studium pro výchovné poradce. Je v rozsahu 250 hodin/4 semestry – vyhláška č. 317/2005 Sb.? … Umístění dokumentace o žácích (19.9.2017)

Zajímalo by mě, jestli je někde v zákoně nebo vyhlášce zakotveno, jaké dokumenty má mít výchovný poradce u sebe. V zákoně jsem našla jen: Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších zařízení a jejich zajištění v souladu s ochranou osobních údajů…

Setkávám se s jinými názory. Jedni mají u sebe IVP, zprávy z SPC či PPP, žádosti Asistenta pedagoga jiný to nemají u sebe (uschováno v ředitelně).

=>

Dokumentaci řeší Vyhláška 197/2016 § 7 a dále. V současné době by měly být všechny dokumenty ve Školním poradenském pracovišti.


? … Zajištění DVPP (3.5.2017)

obracím se na Vás s dotazem, jestli byste mi poradili organizaci, která by proškolila všechny naše pedagogické zaměstnance o inkluzi v délce 24 hod. v rámci projektu VVV – Šablony pro SŠ – DVPP.

=>

Asociace výchovných poradců realizuje semináře pro výchovné poradce, vše je k inkluzi, ale bohužel nemáme akreditaci. Školení v rozsahu 24 hodin by vám mohlo zařídit Středisko služeb školám nebo NÚV.


? … Výchovný poradce v malotřídní zš (12.8.2017)

Od 1.9.2017 otevíráme soukromou malotřídní základní školu zapsanou v rejstříku MŠMT v zapadlé obci na severním Plzeňsku. Budeme mít 13 dětí, 2,5 pedagogů. Chci se zeptat – je i pro nás nutné specializační studium pro výchovné poradce. V tak malém týmu je to pro nás dost zatěžující….Už jsem se setkala asi se 4 názory, každá škola mi řekne něco jiného. Děkuji za upřesnění.

=>

Výchovný poradce by měl mít, i v tak malém kolektivu, specializační studium. Na vašem místě bych pověřila jednoho pedagoga výchovným poradenstvím (i bez studia). V případě návštěvy ČŠI můžete říct, že studovat bude.


? … Jak se zbavit funkce výchovného poradce (23.6.2017)

Jsem výchovný poradce (se specializačním studiem) na základní škole. Jak se mohu této funkce zbavit?

=>

Odstoupit z funkce můžete pouze po dohodě s ředitelem školy. Bude to, ale těžké, pokud na škole není někdo jiný, který má specializační studium vystudované.


? … Nárok na snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (8.6.2017)

Má výchovný poradce nárok na snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, přestože ještě nemá dokončené kvalifikační studium výchovného poradenství?

=>

Ano, výchovný poradce má nárok na úlevu z přímé vyučovací povinnosti ( Nařízení vlády 75/2005 Sb.), i když nemá kvalifikační studium


? … Dostatečná kvalifikace pro výkon funkce výchovného poradce (22.4.2017)

Obracím se na Vás s následujícím dotazem ohledně výchovného poradenství. Od září budu přijímat sociální pedagožku, Mgr., která vystudovala sociální pedagogiku jako obor a má státní zkoušku z výchovného poradenství. Je dostatečně kvalifikovaná na pozici výchovného poradce ve škole nebo musí rovněž absolvovat specializační studium?

=>

Bohužel současná legislativa – vyhláška 317/2005 Sb., ukládá dostudovat výchovné poradenství jako specializační studium, s účinností Karierního řádu to bude jinak.


? … Nárok na 13. platovou třídu (4.4.2017)

Chtěla bych se zeptat, zda mám na 13. platovou třídu nárok. Od září roku 2009 působím jako výchovný poradce na základní škole. V březnu 2014 jsem absolvovala kvalifikační studium. Jsem konzultantem školy pro PPP a SPC. Mám na starosti inkluzi – spolupráce se sestavováním PLPP a IVP, nákup pomůcek podle doporučení, asistenty pedagoga i vyplňování výkazu R – 44.

Po mých opakovaných dotazech na ředitele školy, proč mě nedá do 13. platové třídy, mi bylo sděleno, že on by si stejně nepolepšil, protože to, co by mu přidali na tarifu, mu odeberou na osobním příplatku. Proto bych chtěla vědět, zda mám nárok na 13. platovou třídu.

=>

13. platová třída není nároková, ale vydržte od 01. 09. 2017 bude mít výchovný poradce nárok na specializační příplatek stejně jako metodik prevence.


? … Nárok na 13. platovou třídu (15.3.2017)

Učím na soukromé škola, výchovného poradce vykonávám 12 let a ráda bych se dozvěděla, jestli výchovnému poradci automaticky při splnění kvalifikačních podmínek náleží 13. platová třída?

=>

Automaticky na 13. pl. třídu nárok nemáte, ale v případě, že jste kvalifikovaná výchovná poradkyně a nemáte 13. pl. třídu, tak máte určitě osobní příplatek.

Od září to bude jinak.


? … Výchovný poradce v roli třídního učitele (13.3.2017)

Vyplňujeme ve škole tabulku pro ČŠI a narazili jsme na pojem Individuální výchovný program. Domníváme se, že je to obdoba IVP (který je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), Ivýp by logicky měl být určen pro děti s výchovnými problémy.

Náš dotaz je následující: Musí být na vypracování IVýp doporučení ze ŠPZ, nebo si o něm škola rozhodne sama? A musí být na předepsaném formuláři? Ve škole máme asi něco obdobného, uzavíráme to písemně s žákem a ZZ při závažných či opakovaných kázeňských prohřešcích, máme to nazvané Dohoda mezi žákem, ZZ a školou o řešení výchovných problémů žáka a máme tam: nacionále, popis problému, k čemu se zavazují zúčastněné strany, návrh opatření v případě nedodržení dohody, následné přezkoumání dodržování, podpisy. Lze tuto naši Dohodu považovat za IVýp?

=>

Na IVyp doporučení ŠPZ nepotřebujete. Existují na něj formuláře a metodika viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim/

Máte-li už sepsanou dohodu mezi žákem, ZZ a školou o řešení výchovných problémů žáka a máte tam: nacionále, popis problému, k čemu se zavazují zúčastněné strany, návrh opatření v případě nedodržení dohody, následné přezkoumání dodržování, podpisy, tak bych to neměnila.


? … Výchovný poradce v roli třídního učitele (13.3.2017)

Při studiu výchovného poradenství na UK v Praze jsme se zabývali i otázkou, zda je vhodné, aby výchovný poradce vykonával funkci třídního učitele.

Existuje nějaké metodické doporučení k této otázce?

Na naší škole bylo v minulosti respektováno, že výchovný poradce by měl být pro všechny studenty a neměl by mít „svou“ třídu, také funkce poradce je poměrně náročná a další práce by asi byla na úkor její kvality.

=>

Toto neřeší žádná legislativa, záleží ne řediteli školy.


? … Studium výchovného poradenství pro nepedagogy (15.2.2017)

Mám vystudovanou vysokou školu, ukončenou inženýrským titulem a ve své práci se věnuji dětem ve volnočasových aktivitách. Moc bych stála o studium pro výchovného poradce. Je možnost studovat tenhle obor i přesto, že nemám pedagogické vzdělání? Případně je jiná varianta, která by splňovala certifikaci MŠMT?.

=>

Vyhláška 317/2005 Sb., jasně hovoří o tom, že výchovný poradce je učitel, Zákon o ped. prac. 563/2005 Sb., definuje kdo je učitel – pedagog. Tuto podmínky vaše vzdělání nesplňuje.

Cesta je taková: – dostudovat v režimu celoživotního vzdělávání – učitele střední školy a po té specializační studium pro výchovné poradce.


? … Snímek školy (22.11.2016)

Setkala jsem se s pojmem a tabulkou s názvem Snímek školy, ale nejsem schopna vyhledat, co je to za formulář, kde ho hledat a hlavně zda či kde (v jaké vyhlášce , zákonu,…) je uvedena povinnost školy ho mít.

=>

snímek školy je formulář, který vám zašle PPP v případě poskytování podpůrných opatření. Je to vlastně výkaz o tom, jaké prostředky a pomůcky již máte na škole. Také se zde uvádí, zda již máte asistenta pedagoga nebo ne, a to z důvodů sdílení asistentů a pod. Vyčkejte, až vás osloví PPP a zašle formulář ( může to řešit i telefonicky).


? … 13. platová třída (22.11.2016)

Jsem kvalifikovaný VP základní školy a je mi v rámci splnění kvalifikačních předpokladů a výkonu funkce VP přiznána 13. platová třída.

Dle aktuálních podmínek školy – počtu žáků do 550, pracujeme na škole v počtu 2 VP, přičemž naše kompetence máme s kolegou rozděleny podle potřeby školy na dvě sekce.

Já se věnuji žákům se SVP tříd samostatně zřízených dle nového § 16 odst. 9, které jsou aktuálně mimo hlavní budovu ZŠ, tzv. alokovaného pracoviště (budova bývalé „zvláštní – praktická“ školy). Týdenní úvazek mám snížen o jednu hodinu, kolega VP pak svou funkci vykonávání v běžné ZŠ a svůj úvazek má snížen o 2 hodiny (součet je roven dle právního předpisu do 550 žáků 3 hodinám).

Aktuálně jsem na MD, po návratu do zaměstnání v průběhu cca 2 let se počty žáků ve třídách dle § 19 odst. 6 mohou natolik změnit ve smyslu snížení, že nebude potřeba zachovávat třídu (1 třída dle §16 odst. 9) samostatně na jiné budově a její existence bude nasměrována do prostor hlavní budovy ZŠ. Navíc počet žáků této třídy je vzhledem k dg. mentálnímu postižení a autismu dosti malý (4 – 6 žáků). Můj dotaz se týká následujícího.

Kdyby se ŘŠ rozhodl ponechat výkon funkce VP na této ZŠ pouze jednomu VP, předpokládám kolegovi, bude mi automaticky znovu navýšen úvazek na 22 hodin, to je zřejmé, neb funkci VP vykonávat nebudu. Ale zůstává mi automaticky přiznaná 13. platová třída, když jsem kvalifikovaným VP se specializačním studiem, byť tuto funkci nebudu vykonávat, nebo dochází na snížení k 12. platové třídy běžného pedagoga?

=>

V případě, že funkci výchovného poradce nebudete vykonávat, tak nemůžete mít 13. platovou třídu. To je nyní. V parlamentu se právě projednává novela Zákona o ped. pracovnících, kde je kariérní řád, a ten vám ( v případě schválení) umožní jako „učitel – specialista“, dosáhnout na více financí.


? … Započítávání žáků pro učení odpočtu hodin VP (14.10.2016)

Jsem kvalifikovaný výchovný poradce na SŠ, která má aktuálně pod 250 žáků denního studia. Úvazek VP – 2 hodiny je rozdělen po 1 hodině mezi 2 výchovné poradce. Kromě denního studia máme cca 90 studentů tříletého dálkového pomaturitního studia. Započítávají se dálkoví studenti do celkového počtu žáků rozhodného pro určení odpočtu hodin pro výchovné poradce?

=>

Nařízení vlády 75/2005 Sb. uvádí v §3: (3) Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a) v základní a střední šškole s počtem žáků

 • 1. do 150 o 1 hodinu týdně,
 • 2. do 250 o 2 hodiny týdně,
 • 3. do 550 o 3 hodiny týdně,
 • 4. do 800 o 4 hodiny týdně,
 • 5. nad 800 o 5 hodin týdně,

Tedy Nařízení vlády nehovoří o formě studia, pouze o studentech střední školy, pak se tedy studenti dálkového studia do počtu k odečtu hodin pro výchovného poradce započítávají (a je to logické např. v souvislosti s jiným způsobem vykonávání mat. zkoušky). Jinak by tomu bylo, když jde o studenty VOŠ – ti se do počtu nezapočívájí.


? … Financování rozdílu nákladů na AP (27.9.2016)

Prosím o pomoc při hledání realizace financování rozdílu nákladů na AP uvedeného opakovaně v diskuzi u kulatého stolu dne 22.9. na konferenci AVP. Paní doktorka (omlouvám se, ale jméno jsem si nenapsala – právnička) opakovaně uvedla, že není dvojí financování asistentů pedagoga, že do matriky máme uvést skutečnou dotaci hodin a a rozdílný údaj, který nám poskytují nyní kraje a že rozdíl bude dofinancován ze současných zdrojů. Prakticky to však provést nejde a vedení školy má informace, že po dobu dvou let bude financování dvojí.

=>

Vsoučasné době jsou již na školách finance na období září – prosinec 2016 – v plné výši, jak tomu bylo do června 2016. Od ledna to bude podle matriky, tam se vykazují třídy s asistentem a podle přidělených financi „postaru“ to tak bude až do dalšího vyšetření žáka.


? … Změna počtu žáků v průběhu roku a úvazek výchovného poradce (7.9.2016)

Jsem výchovným poradcem na jedné ZŠ. Chtěl bych Vás požádat o radu. V loňském roce jsme měli pod 250 žáků, takže jsem měl úvazek přímé ped. činnosti snížen o 2 hodiny týdně. Letos máme 251, takže mám o 3 hodiny týdně. Co když se v průběhu školního roku jedno dítě přestěhuje? Znamená to, že za to budu mít zkrácený úvazek a přijdu o část výplaty? To by tento systém byl za trest a ne ku pomoci práci VP.

=>

Ke stanovení vyučovací povinnosti výchovného poradce se bere stav k 1.9. daného roku. Při snížení počtu žáků v průběhu roku se úvazek nemění.


? … Výchovný poradce a metodik prevence na soukromé škole (13.10.2016)

V září 2016 otevíráme soukromou školu (1. – 4. třída). Musí mít škola výchovného poradce a metodika prevence z řad vlastních pedagogických pracovníků, či se to dá řešit externě, popř. co je potřeba dostudovat k magisterskému titulu učitelství pro 1. stupeň. Mohl by obě funkce zastávat jeden pedagog?

=>

Každá škola musí mít výchovného poradce i metodika prevence, může to být jedna osoba. Může být i nekvalifikovaná, ale s předpokladem, že bude studovat specializační studium pro výchovné poradce a specializační studium pro metodiky prevence. Jinými slovy: pokud na škole není kvalifikovaný výchovný poradce nebo metodik prevence, může být jmenovaný i ten, kdo o příslušném studiu uvažuje. UPOZORNĚNÍ: Nekvalifikovanému výchovnému poradci nelze přiznat 13. platovou třídu.

K dotazu externisty: metodik prevence by to jako externista dočasně zvládnul, ale výchovný poradce by měl být z řad pedagogů. Některé problémy se řeší akutně a neumím si dost dobře předsvit, že by je řešil někdo, kdo není každý den ve škole.


? … Specializační studium a výchovný poradce (18.8.2016)

Z dostupných informací se domnívám, že na funkci výchovného poradce musí mít každý speciální studium (celoživotní vzdělání na Vš) tedy i pokud jsem Mgr. speciální pedagogiky – učitelství 1.stupně?

=>

Ano, i absolvent speciální pedagogiky musí mít specializační studium.


? … Pravomoce výchovného poradce a metodika prevence (15.6.2016)

Ráda bych se Vás zeptala, zda jsou někde uvedeny přesné pravomoce výchovného poradce a metodika prevence (co smí oba a co jenom jeden z nich).

=>

Kompetence výchovného poradce a metodika prevence jsou přesně vymezené v přílohách vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Tato vyhláška je dostupná na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu


? … Důvěrné informace o zdravotním stavu studenta (10.6.2016)

Dostala jsem od rodičů důvěrné informace o zdravotním stavu studenta. Rodiče si výslovně nepřáli, abych o tom kohokoliv informovala, včetně ředitele školy. Udělala jsem chybu, když jsem jejich přání respektovala? Musím zdůraznit, že nedošlo k žádnému ohrožení studenta ani nikoho jiného.

=>

Z mého pohledu jste chybu udělala, máme oznamovací povinnost (minimálně k vedení školy), zákonní zástupci musí zvážit, co Vám chtějí říci, a Vy jim nemůžete slibovat, že to nikomu neřeknete! Pak se ptám, jaký důvod má jejich sdělení, když s těmito informacemi nemůžete dále pracovat?


? … Výkon funkce výchovného poradce (10.6.2016)

Chtěla bych se zeptat, zda mohou vykonávat funkci výchovného poradce od příštího školního roku na OU, pokud studium začínám až v září. Učím na škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mám vystudované Učitelství odborných předmětů pro střední školy (titul Ing.) a doplněné studium Speciální pedagogiky.
Má pedagogická činnost je dva roky.

=>

Funkci můžete vykonávat. Úleva z přímé pedagogické činnosti Vám také náleží. Ovšem nemůže Vám být přiznaná 13. platová třída dříve, než po dokončení studia.


? … Specializační studium pro výchovné poradce (7.6.2016)

Potřebovala bych prosím Vás vědět, jak přesně je to se vzděláním pro výchovné poradce.

Stačí mít SZZ z pedagogiky a psychologie na bakalářském studiu a pak si doplnit celoživotním vzděláváním přímo výchovné poradenství? Nebo je potřeba, aby měl výchovný poradce SZZ v magisterském studiu?

=>

Vzdělávání výchovných poradců vymezuje vyhláška 317/2005 Sb. ve znění posledních úprav. Tedy na výchovného poradce je nutné mít plnou kvalifikaci na učitele – ( zákon 563/2005 Sb. VŠ studium Mgr.) + specializační studium v rozsahu 250 hodin v průběhu 4 semestrů.


? … Specializační studium pro výchovné poradce (4.5.2016)

Prosím o informaci, zda mohu vykonávat funkci výchovného poradce na ZŠ, pokud mám magisterské pedagogické vzdělání s pedagogikou vystudovanou oborově nebo si musím vzdělání doplnit o specializační studium.

=>

Bohužel v současné době SZZ není kvalifikací pro výkon funkce výchovného poradce.


? … Spolupráce výchovného poradce s rodiči žáka (22.12.2015)

Měl by výchovný poradce na ZŠ spolupracovat s rodiči žáka,který má špatné chování,nebo prospěch?

=>

Pokusím se odpovědět na základě své praxe. Stručná odpověď na danou otázku zní ANO !

Pokud jde o chování

a) spolupráce by se mohla odvíjet takto – dohoda s rodiči a žákem, že se negativní chování nebude opakovat /např. neomluvené absence/ a dohodne se kontakt s rodiči pro případ, že žák dohodu nedodrží. Pokud nebudou rodiče schopni garantovat nápravu, nebo odmítnou spolupráci, pak je na řadě odbor soc. věcí na příslušném úřadu.

b) pokud je to chování, kdy žák např. vyrušuje při výuce, pak je třeba dohodnout vyšetření žáka na PPP, kterého se rodiče zúčastní a pak je předmětem spolupráce doporučení z poradny.

V případě neprospěchu

– vysvětlí se rodičům příčiny neprospěchu /VP + příslušný učitel/ a doporučí se způsob domácí přípravy, dále spolupracuje s rodiči příslušný učitel.

– doporučí se vyšetření v PPP /zvláště v případě, kdy nezabírá ředcházející/. Na základě doporučení poradny probere VP s učiteli doporučené změny ve výuce či klasifikaci. Totéž pak vysvětlí i rodičům a dohodne spolupráci. Rodiče by měli mít už solidní informaci z PPP, ale jde také o to, jak škola může daným závěrům dostát a jak je bude realizovat. Požadavky PPP jsou často maximalistické /např. výuka v menším kolektivu, individuální přístup nad rámec možností učitele, zvláštní pomůcky apod./

Je jasné, že by to chtělo konkréta, aby odpověď mohla být konkrétnější. Já jsem vždy po 1. pololetí hovořil se všemi neprospívajícími žáky a snažil se jim poradit, jak se zlepšit – např. že jim dohodnu vyzkoušení navíc, konzultaci s vyučujícím nebo jiným učitelem daného předmětu apod. Tak v 20 % to mělo úspěch. U nás /Gympl/ byl problém, že na to někteří žáčci holt neměli potřebné předpoklady.

S. Adamec, člen Rady Avp


? … Volba výchovného poradce (21.10.2015)

Chtěla bych se zeptat, zda má rodič žáka právo a možnost odmítnout školního výchovného poradce a nechat ho zastoupit jiným, nestranným poradcem s odpovídající kvalifikaci, popřípadě kde vyhledat nového poradce.

=>

Výchovný poradce spadá do poradenského systému ČR a jeho působnost je ve školském zařízení. Tedy, výchovný poradce ve školském zařízení, které je v rejštříku škol může poskytnout radu.


? … Specializační studium výchovného poradenství (18.9.2015)

Mám magisterské pedagogické vzdělání a bakaláře z psychologie. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu vykonávat funkci výchovného poradce, nebo si musím doplnit vzdělání o výchovné poradenství?

=>

Musíte si doplnit vzdělání o specializační studium Výchovné poradenství dle vyhlášky č. 317/2005.Sb.


? … Rozdělení úvazku výchovného poradce mezi více pedagogů jedné školy (3.6.2014)

Ráda bych se Vás zeptala na informaci ohledně jmenování výchovného poradce.
Jsem nyní v situaci, kdy jsem byla jmenovaná panem ředitelem na funkci výchovného poradce. Původně jsem funkci ale zastávala za kolegyni, která je na mateřské. Pan ředitel je s mojí prací spokojen a proto mne jmenoval.
Situace je tedy taková, že nyní jsme jmenované pravděpodobně dvě. Nevím, jak se bude dále postupovat, až se kolegyně vrátí na plný úvazek a bude se chtít na funkci vrátit.
Je to tak, že odchodem na mateřskou se jmenování ruší nebo se pouze pozastavuje? Má kolegyně právní nárok dostat tuto funkci zpět?
Já mám tedy „jmenování“ do funkce, není to přímo ve změně pracovní smlouvy.
Pokud byste věděla, jak se situace řeší, budu ráda, pokud byste mi mohla odpovědět.

=>

Úvazek výchovného poradce může být rozdělen v různém poměru mezi více výchovných poradců. Důležité je, aby součet hodin (tedy snížení počtu hodin z přímé vyučovací povinnosti) při součtu u všech výchovných poradců nepřesáhl povolenou mezi (Vyhláška č. 75/2005 Sb.) Je to v kompetenci ředitele školy, jak toto vyřeší.