Výběr legislativy související s výchovným poradenstvím.


Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Poznámka:

  • Zdroj: Uvedený § 8 byl převzat dne 29.10.2019 z online znění této vyhlášky uvedené na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317. Pro ověření aktuálnosti § 8 doporučujeme konzultovat tam uvedené plné znění. 
  • Výchovným poradcem se může stát jen absolvent vysokoškolského programu v oboru pedagogika – přehled vysokých škol, na kterých se studijní program „Pedagogika“ vyučuje, naleznete na stránkách MŠMT – https://regvssp.msmt.cz

§ 8 Studium pro výchovné poradce

(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 


Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zdroj: Níže uvedený § 3 byl převzat dne 19.2.2020 z online znění tohoto nařízení vlády uvedeného na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75. Pro ověření aktuálnosti doporučujeme konzultovat tam uvedené znění. 

§ 3

(3) Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní a střední škole s počtem žáků

  1. do 150 o 1 hodinu týdně,
  2. do 250 o 2 hodiny týdně,
  3. do 550 o 3 hodiny týdně,
  4. do 800 o 4 hodiny týdně,
  5. nad 800 o 5 hodin týdně,

b) v základní škole speciální s počtem tříd

  1. do 7 o 1 hodinu týdně,
  2. do 12 o 2 hodiny týdně,
  3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Zdroj: Níže uvedený odstavec byl převzat dne 9.3.2020 z online znění tohoto nařízení vlády uvedeného na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27. Pro ověření aktuálnosti doporučujeme konzultovat tam uvedené znění.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. : Přehled podpůrných opatření

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče.

Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka.