Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergova „x“ asociacevp.cz.


Seznam příkladů online nástrojů kariérového poradenství ke stažení … ZDE

Národní pedagogický institut ČR na facebooku


Časopis Třídní učitel a vedení třídy: Atraktivní metody kariérového poradenství a jak je rozvíjet, https://sylvienavarova.cz/atraktivni-metody-karieroveho-poradenstvi-a-jak-je-rozvijet/

Časopis pro budoucí maturanty Kam po maturitě, https://www.kampomaturite.cz/

E-Book „Správná střední! První kroky“, https://www.smartee.cz/#popup:spravna_stredni_ebook_prvni_kroky – NOVÉ, 2023

Jak efektivně zavést kariérové poradenství do škol, http://www.infokariera.cz/sites/default/files/obsah/stranky/metodicke-materialy/soubory/manualinfokarieraupraveno2.pdf

Inspirace pro školní kariérové poradce, metodické postupy a aktivity pro práci s žáky ZŠ a SŠ, https://www.zkola.cz/wp-content/uploads/2023/09/Inspirace_pro_skolni_karierove_poradce.pdf – NOVÉ, 2023

Kam po devítce: web pro osmáky, deváťáky a jejich rodiče,  https://kampodevitce.cz/ – NOVÉ, 2023

Kariérové poradenství v pracovních listech, https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-52

Kariérové poradenství ve škole – kvalitně a profesionálně, https://vzdelavanivsem.cz/files/files/KP_kvalitne.pdf

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce, https://vzdelavanivsem.cz/metodicka-prirucka

Metodické materiály ke stažení, didaktické pomůcky, on-line testy, užitečné odkazy, https://www.poradcevpk.cz/

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol,  https://www.jhk.cz/download/5dea0ba1dc3b3306435398.pdf

Metodiky pro školní kariérové poradce, https://www.poradenstvikhk.cz/karierove/pro-skolni-karierove-poradce/didakticke-materialy-a-pomucky/metodiky/

Můj život po škole, https://msk.mujzivotposkole.cz/

Nejste na to sami. Zdroje školního kariérového poradce, https://www.impulsprokarieru.cz/uploads/media///Karierove_poradenstvi/6172b2ca93e38064568406.pdf

Online test pro volbu povolání, Parádní budoucnost (paradnibudoucnost.cz)

Online test pro volbu vysoké školy, https://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

Průvodce kariérou pro školy. Zpráva o efektivním kariérovém poradenství, https://www.euroguidance.cz/publikace/pruvodce-karierou.pdf

Průvodce profesemi aneb Koukej, co dělám. 2023. Ivana Štěrbová, Nadání a dovednosti, o.p.s., https://www.careerboostacademy.cz/ebook/pruvodce-profesemi/index.html – NOVÉ, 2023

Přeshraniční profesní orientace a kariérové poradenství, https://www.researchgate.net/publication/337154060_PRESHRANICNI_PROFESNI_ORIENTACE_A_KARIEROVE_PORADENSTVI_v_EUROREGIONU_Neisse-Nisa-Nysa_Cross-border_career_orientation_and_career_counselling_in_the_Neisse-Nisa-Nysa

Příklady aktivit při realizaci skupinového kariérového poradenství, https://ikap.kr-stredocesky.cz/files/uploads/centrum-metodicke-podpory-pro-karierove-poradenstvi/metodicky-material/Priklady_aktivit_skupinove_karierove_%20poradenstvi.pdf

Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole, http://www.vys-edu.cz/assets/File.ashx?id_org=600139&id_dokumenty=5847

Příručka kariérního poradce, https://msk.mujzivotposkole.cz/subdomains/msk/assets/files/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20kari%C3%A9rov%C3%A9%20poradce%20MSK%20(pln%C3%A1%20verze).pdf 

Rámec pro rozvoj systému kariérového poradenství na středních školách, https://ikap.kr-stredocesky.cz/files/uploads/centrum-metodicke-podpory-pro-karierove-poradenstvi/metodicky-material//Ramec_System%20KP%20na%20S%C5%A0.pdf

Sebepoznání, JCMM, https://vzdelavanivsem.cz/files/files/brozura-sebepoznani.pdf – NOVÉ, 2023

Smysluplný výběr povolání, https://www.smartee.cz/ – NOVÉ, 2023

Workshopy kvalifikačního poradenství – Hra na život, https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/370/file/1424963922-workshopy-kvalifikacniho-poradenstvi.pdf


„Můj život po škole“ aplikace k zamyšlení nad volbou následného studia a povolání

Online aplikace pro žáky základních i středních škol zábavnou formou usnadňuje přemýšlení o budoucnosti, o představách budoucího života, jehož nedílnou součástí jsou životní náklady.

https://msk.mujzivotposkole.cz/


Talentest.cz

Talentest je autorský projekt společnosti JOB ON s.r.o. vytvořený ve spolupráci s PhDr. Antonínem Mezerou, předním odborníkem na oblast kariérového poradenství a volby povolání a autora celé řady odborných publikací. Test vychází z teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera. Jedná se o unikátní aplikaci, která jako jediná otestuje 8 talentů a nadání. Test je určen žákům a studentům základních a středních škol od 13 do 18 let věku.

https://www.talentest.cz/


Učitelnice.cz

https://www.ucitelnice.cz/


Publikace Volba povolání bez předsudků

Metodika projektového dne pro základní školy je dostupná on-line … ZDE

Jedná se o metodickou „kuchařku“ pro projektový den propojující téma výchovy k volbě povolání a rovných příležitostí dívek a chlapců. Jejím cílem je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, o nichž dívky a chlapci uvažují. Rozšířit jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. V základu této publikace stojí myšlenka, že každý by měl mít možnosti uplatnit svůj talent a rozvíjet své sny bez ohledu na to, zda to zapadá do stereotypů o společenských rolích žen a mužů.


Webová aplikace „Nenech to být“

Aplikace „Nenech to být“ https://www.nntb.cz/ je projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT se může stát pomocníkem boje se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy.


Inkluze a kariérové poradenství

Už jste se seznámili s publikací Inkluze a kariérové poradenství?

Nakladateství Raabe vydalo publikaci Mgr. Miroslava Vosmika zabývající se kariérovým poradenstvím s prvky sociodynamického poradenství, systemického přístupu a individualizované poradenství.

https://dobraskola.raabe.cz/inkluze-karierove-poradenstvi


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Evropský rámec kvalifikací má osm úrovní. Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitnímu vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole. Údaj o úrovni kvalifikace podle EQF obsahují také dokumenty Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Dalším dokumentem, kde je uvedena příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Více informací najdete na webu www.eqf.cz.


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/


Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.


Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

Informace ke kariérovému poradenství

Informace o vzdělávací nabídce škol

Přehled oborů a kvalifikací

Poradenství pro začínající podnikatele