Uvítáme, zapojíte-li se do ankety ke vzdělávacím potřebám v kariérovém poradenství. Výsledky ankety budou sloužit pro plánování vzdělávacích aktivit Avp.

Označte, prosím, váš zájem o následujících 19 znalostí a dovedností, které lze rozvíjet dalším vzděláváním.

Tato anketa je anonymní, všechny otázky jsou povinné.

Předem děkujeme za vyplnění.

Anketa ke vzdělávacím potřebám v kariérovém poradenství

  1) Znalost teoretických základů kariérového poradenství

  2) Dovednost využití teoretických základů kariérového poradenství v poradenské práci

  3) Dovednosti a techniky vedení individuálního poradenství

  4) Dovednosti a techniky vedení skupinového poradenství

  5) Dovednost posuzování osobních charakteristik, zájmů, hodnot, předpokladů, omezení, stylu učení apod. klientů

  6) Dovednost vyhledávat, analyzovat, vyhodnocovat a předávat kariérové informace a jejich zdroje

  7) Dovednost zjišťování kariérových potřeb klientů

  8) Dovednost připravit, realizovat a řídit (i po finanční stránce) jednotlivé aktivity a programy kariérového poradenství

  9) Dovednost poradenského vedení klienta při identifikaci kariérového cíle

  10) Dovednost poskytovat kariérové poradenství různým skupinám klientů (multikulturní kariérové poradenství)

  11) Dovednost sebereflexe, uvědomění si limitů svých znalostí a dovedností, schopnost být supervidován

  12) Dovednost vedení supervize

  13) Dovednost dodržování etického kodexu a norem kariérového poradenství

  14) Schopnost vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí pro poradenský rozhovor

  15) Schopnost zapojit se do šetření/výzkumu kariérového poradenství

  16) Dovednost navrhnout, realizovat a využívat výsledky šetření/výzkumu kariérového poradenství

  17) Schopnost používat základní statistické postupy a metody pro vyhodnocování šetření/výzkumu kariérového poradenství

  18) Dovednost využívat v kariérovém poradenství nové ICT technologie

  19) Dovednost vedení záznamů o klientech a jejich bezpečné uchovávání


  Spočítejte a potvrďte, že nejste robot: